Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Postawienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.pauzaprojekt.pl jest JKS Projekt Jolanta Kajmowicz-Sopicka, ul. Mennicza 1, 43-400 Cieszyn, NIP: 781-165-76-83, numer telefonu +48 600 382 894, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

§ 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, cel i podstawa zbierania danych

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.
 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. a)RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; tutaj w celu możliwości korzystania z formularza kontaktowego oraz możliwości wykorzystania danych do kontaktu zawartych w formularzu przedstawiciela JKS Projekt Jolanta Kajmowicz-Sopicka.
WARUNKI WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH.
 1. Udzielona zgoda w formularzu kontaktowym może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację pozostałych usług. Wycofanie zgody może odbyć się poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres: j.kajmowicz.sopicka@pauzaprojekt.pl
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty określone przepisami prawa oraz podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla właściwego realizowania swoich zadań.
 2. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej są od razu przekazywane na j.kajmowicz.sopicka@pauzaprojekt.pl, nie są zapisywane i gromadzone na serwerach podmiotów realizujących zadania w zakresie obsługi strony.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zrealizowania celu w jakim wysłano informacje / zapytanie przez formularz lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń własnych bądź zabezpieczenia się przed roszczeniami określonymi przepisami kodeksu cywilnego;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, jakim jest kontakt przedstawiciela JKS Projekt Jolanta Kajmowicz-Sopicka w celu współpracy lub do czasu cofnięcia zgody. Dane pozyskane z formularza zgłoszeniowego są archiwizowane przez okres zgodny z przepisami prawa.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt JKS Projekt Jolanta Kajmowicz-Sopicka w celu nawiązania współpracy.

§ 3

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  Dostęp do danych – art. 15 RODO
  Sprostowanie danych – art. 16 RODO
  Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
  Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
  Przeniesienie danych – art. 20 RODO
  Sprzeciw – art. 21 RODO
  Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2, należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: jola@pauzaprojekt.pl
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.