REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1. Postanowienia wstępne

1.1.      Usługa newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom/czkom (dalej jako: „​Użytkownicy/czki​”), za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika/czki podany w ramach procedury rejestracji, bieżących informacji o oferowanych przez JKS Projekt produktach i usługach (zwane dalej jako: „​Newsletter​”).
1.2.      Usługa świadczona jest:
1.2.1.      przy wykorzystaniu strony internetowej wwwpauzaprojekt.pl (dalej jako: „​Strona Internetowa​”);
1.2.2.      nieodpłatnie;
1.2.3.      przez czas nieoznaczony.
1.3.      Usługa Newslettera świadczona jest przez JKS Projekt adres e-mail: kontakt@pauzaprojekt.pl, telefon kontaktowy: 600-382-894 (dalej jako: (dalej jako: „Administrator​”).

§ 2. Rejestracja 

2.1.      Rejestracja do usługi jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika/czkę niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na Stronie Internetowej (zwanej dalej jako: „​Polityka Prywatności​”).
2.2.      Aby dokonać rejestracji do usługi Newslettera należy: 
2.2.1.      wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika/czki;
2.2.2.      zaakceptować niniejszy Regulamin;
2.2.3.      zaakceptować Politykę Prywatności;
2.2.4.      wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika/czki Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity); 
2.2.5.      potwierdzić wolę zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika/czkę w formularzu rejestracyjnym. 
2.3.      Wyrażenie zgód dotyczących otrzymywania Newslettera jest całkowicie dobrowolne – niemniej jednak jest również konieczne do korzystania z usługi Newslettera. Niewyrażenie zgody spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
2.4.      Dokonanie rejestracji do usługi Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 2.3 powyżej powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
2.5.      Do korzystania z usługi Newslettera konieczne są: 
2.5.1.      posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z dostępem do internetu; 
2.5.2.      dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.      Administrator nie zapewnia urządzeń, o których mowa w punkcie 2.5.1 powyżej, przeglądarek ani dostępu do internetu.

§ 3. Korzystanie z usługi Newslettera

3.1.      Użytkownik/czka zobowiązany/a jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji do usługi Newslettera oraz podczas korzystania z niej. Użytkownik/czka zobowiązany/a jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie. 
3.2.      Użytkownik/czka zobowiązuje się do korzystania z usługi Newslettera zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika/czke treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. 
3.3.      Użytkownik/czka zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie usługi Newslettera, Strony Internetowej lub jej elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych. 
3.4.      Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia usługi bez podania przyczyny. 
3.5.      Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub innym osobom.

§ 4. Reklamacje

4.1.      Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane przez Użytkownika/czkę na przykład:
4.1.1.      pisemnie na adres Administratora: JKS Projekt, ul. Mieszka I 46, 43-300 Bielsko-Biała;
4.1.2.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pauzaprojekt.pl
4.2.      Zaleca się, aby reklamacja zawierała opis reklamacji, żądanie Użytkownika/czki oraz dane Użytkownika/czki. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
4.3.      Administrator w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika/czki reklamacji ustosunkuje się do reklamacji oraz powiadomi Użytkownika/czkę o sposobie dalszego postępowania. 

§ 5. Dane osobowe

5.1.      Dane osobowe podawane przez Użytkowników w ramach zapisywania się i korzystania z usługi Newslettera przetwarzane są przez Administratora. 
5.2.      Podanie danych osobowych przez Użytkownika/czkę jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Administratora usługi Newslettera. Niepodanie danych spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
5.3.      Użytkownik/czka ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
5.4.      Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika/czki znajdują się w Polityce Prywatności.
5.5.      Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi, z którego usług Administrator korzysta przy wysyłce Newslettera.

§ 6.  Rezygnacja z Newslettera

6.1.      Użytkownik/czka może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pauzaprojekt.pl​ lub pisemnie na adres: JKS Projekt ul. Mieszka I 46, 43-300 Bielsko-Biała. Wzór oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik do niniejszego regulaminu – przy czym posługiwanie się nim nie jest konieczne.
6.2.      Ponadto, Użytkownik/czka może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres e-mail, a następnie wybierając przycisk „wypisz się”. 
6.3.      Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Administrator poinformuje Użytkownika/czkę na adres poczty elektronicznej podany w ramach procedury zapisywanie się na Newsletter.

§ 7. Zmiany niniejszego regulaminu

7.1.      Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
7.1.1.      konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
7.1.2. zmiany funkcjonalności usługi Newslettera lub Strony Internetowej;
7.1.3.      zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w regulaminie;
7.1.4.       poprawy obsługi Użytkowników.
7.2.      O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika/czki powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z linkiem do zmienionego regulaminu).
7.3.      Przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu Użytkownik/czka może oświadczyć Administratorowi, że nie akceptuje zmienionego regulaminu. Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika/czkę z usługi Newslettera. 
7.4.      W przypadku, gdy Użytkownik/czka nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.3 powyżej ani nie zrezygnuje z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmienionego regulaminu, zmieniony regulamin jest dla niego/niej wiążący.

§. 8 Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

8.1.      Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem/czką na warunkach określonych w niniejszym regulaminie umowy o świadczenie usługi Newslettera jest prawo polskie. 
8.2.      Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce. 
8.3.      Użytkownik/czka będący/a konsumentem/ką ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459, tekst jednolity), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, tekst jednolity) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity).
9.2.      Formularz oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1

Do:
JKS Projekt
Ul. Mieszka I 46
43-300 Bielsko-Biała

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z USŁUGI NEWSLETTERA

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………..

zarejestrowany/a pod adresem email: ………………………………………………………………….do usługi Newslettera na stronie internetowej www.pauzaprojekt.pl, składam rezygnację z usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym.

______________________________________

Miejscowość, data i podpis Użytkownika/czki